Hướng dẫn

Kỹ năng A-GEAR

07-28-2016

Kỹ năng chính của A Gear                                                                                                           

Tấn công toàn diện Img siegemode small.png                                                                                                              
Chuyển phi cơ sang chế độ tấn công toàn diện để tăng số lần bắn, lực bắn và tầm bắn.                                    

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng SP tiêu thụ Khả năng bắn liên tiếp VK cơ bản Lực công kích VK cơ bản Tăng tầm quan sát VK cơ bản
1 20 3 SP/sec 0 10% 10%
2 29 3 SP/sec 0 14% 25%
3 38 3 SP/sec 1 18% 25%
4 47 3 SP/sec 1 22% 25%
5 56 3 SP/sec 1 26% 30%
6 65 3 SP/sec 1 30% 30%
7 74 3 SP/sec 1 34% 30%
8 83 3 SP/sec 1 38% 30%
9 92 3 SP/sec 2 0% 10%
                                                                                                               

Tấn công trên không Img airsiege small.png                                                                                                           
Chuyển phi cơ sang chế độ tấn công toàn diện trên không, tuy nhiên lực bắn sẽ không mạnh bằng dưới mặt đất.

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng SP tiêu thụ Khả năng bắn liên tiếp VK cơ bản Lực công kích VK cơ bản Tăng tầm quan sát VK cơ bản
1 55 3 SP/sec 0 70% 25%
2 63 3 SP/sec 0 76% 25%
3 69 3 SP/sec 0 82% 25%
4 75 3 SP/sec 1 0% 25%
5 81 3 SP/sec 1 5% 25%
6 87 3 SP/sec 0 300% 25%
                                                                                                               

Phòng thủ toàn diện Img defensesiege small.png                                                                                                           
Tăng khả năng phòng thủ cho phi cơ                                                                                                       

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng SP tiêu thụ Tăng sức phòng thủ Xác suất công kích VK Khả năng xuyên phá VK
1 14 6 SP/sec. 9.80% 5% 5%
2 25 6 SP/sec. 14.90% 10% 10%
3 36 6 SP/sec. 20% 15% 15%
4 47 6 SP/sec. 24.71% 20% 20%
               

Chống vũ khí cao cấp Img barrier small.png                                                                                                                                          
Khi sử dụng, phi cơ không bị ảnh hưởng bởi lực tấn công của VK cao cấp                                                                                

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng SP tiêu thụ Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt
1 30 40 SP 10 sec. 60 sec.
                                                                                                               

Sửa giáp tức thời Img remedy small.png                                                                                                                                                  
Hồi phục giáp tức thời cho phi cơ                                                                                                             

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Lượng giáp hồi phục SP tiêu thụ Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt
1 45 800 40 SP 9 sec. 10 sec.
2 52 900 45 SP 9 sec. 10 sec.
3 58 1050 50 SP 9 sec. 10 sec.
4 64 1200 55 SP 9 sec. 10 sec.
5 70 1350 60 SP 9 sec. 10 sec.
6 76 1500 60 SP 9 sec. 10 sec.
7 82 5200 60 SP 9 sec. 30 sec.
                                                                                                                                                                                               

Hấp thụ và giảm sát thương                                                                                                              
Hấp thụ độ sát thương khi bị va đập với các vật thể xung quanh trong khoảng thời gian nhất định              

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Giảm hư hại khi va chạm Giảm sát thương SP tiêu thụ Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt
1 15 50% 15% 80 SP 180 sec 170 sec
                                                                                                                                                                                               

Giảm tốc đối tượng Img snareshot small.png                                                                                                             
Giảm tốc độ của địch trong khoảng thời gian nhất định                                                                                                  

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Giảm tốc SP tiêu thụ Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt
1 50 -30% 50 SP 5 sec. 50 sec.
2 65 -60% 50 SP 5 sec. 50 sec.
3 85 -100% 50 SP 5 sec. 50 sec.

Kỹ năng đặc biệt của A Gear                                                                                                       

Cần sử dụng vật phẩm "Thẻ mở kỹ năng cuối" để mở các kỹ năng này                                                                      
Ngụy trang Img camouflage small.png                                                                                                                                                                              
Ẩn mình khỏi radar và tầm nhìn của đối phương. Nếu tấn công sẽ trở về trạng thái bình thường                                                                                                                                  

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng SP tiêu thụ
1 40 8 SP/sec.
                                                                                                               

Hủy hồi giáp Img shieldparalyze small.png                                                                                                                                                                           
Khi sử dụng sẽ khiến cho giáp của đối phương không thể hồi phục trong một khoảng thời gian                     

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng SP tiêu thụ Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt
1 55 120 SP 15 sec. 60 sec.
                                                                                                               

Đại pháo Img hypershot small.png                                                                                                                                                                  
Tập trung năng lượng để bắn ra và tạo một vụ nổ lớn gây ra tổn thương cho các đối tượng xung quanh   

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Lực công kích VK cơ bản Xác suất VK cơ bản Xuyên phá VK cơ bản Bán kính nổ vũ khí cơ bản SP tiêu thụ Thời gian tái kích hoạt
1 70 2000% 100% 100% 800 250 SP 30 min.
2 80 2500% 100% 100% 1000 250 SP 25 min.
3 90 3000% 100% 100% 1200 250 SP 20 min.
4 100 3500% 100% 100% 1400 250 SP 15 min.


Kỹ năng cơ bản                                                                                                 

Tăng cường vũ khí cơ bản Img fireshot small.png                                                                                                  
Tăng lực công kích của vũ khí cơ bản trong 1 khoảng thời gian nhất định                                                                

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Chỉ số cộng SP tiêu hao Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt
1 9 5% 8 SP 180 sec. 170 sec.
2 14 9% 8 SP 180 sec. 170 sec.
3 19 12% 8 SP 180 sec. 170 sec.
4 24 14% 28 SP 180 sec. 170 sec.
5 29 15% 28 SP 180 sec. 170 sec.
6 64 15% 28 SP 300 sec. 290 sec.
7 69 16% 38 SP 300 sec. 290 sec.
8 74 18% 48 SP 300 sec. 290 sec.
9 79 20% 48 SP 300 sec. 290 sec.
10 84 30% 48 SP 300 sec. 290 sec.
11 89 40% 48 SP 420 sec 410 sec
12 94 50% 48 SP 420 sec 410 sec
13 99 60% 48 SP 420 sec 410 sec
14 104 70% 48 SP 420 sec 410 sec
 

Tăng cường vũ khí cao cấp Img missileshot small.png                                                                                                
Tăng lực công kích của vũ khí cao cấp trong 1 khoảng thời gian nhất định                                                                               

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Chỉ số cộng SP tiêu hao Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt
1 13 5% 8 SP 180 sec. 170 sec.
2 18 9% 8 SP 180 sec. 170 sec.
3 23 12% 8 SP 180 sec. 170 sec.
4 28 14% 28 SP 180 sec. 170 sec.
5 33 15% 28 SP 180 sec. 170 sec.
6 68 15% 28 SP 300 sec. 290 sec.
7 73 17% 38 SP 300 sec. 290 sec.
8 78 18% 48 SP 300 sec. 290 sec.
9 83 20% 48 SP 300 sec. 290 sec.
10 88 30% 48 SP 300 sec. 290 sec.
11 93 40% 48 SP 420 sec 410 sec
12 98 50% 48 SP 420 sec 410 sec
13 103 60% 48 SP 420 sec 410 sec
 

Tập trung Img concentration small.png                                                                                                 
Tăng thêm độ chính xác cho vũ khí khi tấn công                                                                                                 

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Chỉ số cộng SP tiêu hao Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt
1 20 3.29% 15 SP 180 sec. 170 sec.
2 32 7.84% 15 SP 180 sec. 170 sec.
3 44 11.76% 15 SP 180 sec. 170 sec.
4 56 15.69% 25 SP 180 sec. 170 sec.
5 68 19.61% 30 SP 300 sec. 290 sec.
6 80 23.53% 35 SP 300 sec. 290 sec.
7 92 27.45% 40 SP 300 sec. 290 sec.
8 104 31.37% 40 SP 300 sec. 290 sec.
 

Tránh né Img evasionup small.png                                                                                                   
Tăng khả năng tránh né của phi cơ trong 1 khoảng thời gian nhất định                                                                    

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Chỉ số cộng SP tiêu hao Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt
1 20 1.96% 15 SP 180 sec. 170 sec.
2 32 3.92% 15 SP 180 sec. 170 sec.
3 44 5.88% 15 SP 180 sec. 170 sec.
4 56 7.84% 25 SP 180 sec. 170 sec.
5 68 9.80% 30 SP 300 sec. 290 sec.
6 80 11.76% 35 SP 300 sec. 290 sec.
7 92 13.73% 40 SP 300 sec. 290 sec.
8 104 15.69% 40 SP 300 sec. 290 sec.
 

Phòng ngự Img defenseup small.png                                                                                               
Tăng khả năng phòng ngự của phi cơ trong 1 khoảng thời gian nhất định                                                                

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Chỉ số cộng SP tiêu hao Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt
1 20 1.96% 15 SP 180 sec. 170 sec.
2 32 3.92% 15 SP 180 sec. 170 sec.
3 44 5.88% 15 SP 180 sec. 170 sec.
4 56 7.84% 25 SP 180 sec. 170 sec.
5 68 9.80% 30 SP 300 sec. 290 sec.
6 80 11.76% 35 SP 300 sec. 290 sec.
7 92 13.73% 40 SP 300 sec. 290 sec.
8 104 15.69% 40 SP 300 sec. 290 sec.
                                                                                                               

Tăng tốc Img groundaccelerator small.png                                                                                                   
Tăng tốc độ di chuyển trên mặt đất                                                                                                         

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Tăng tốc SP tiêu thụ
1 12 100% 4 SP/sec.
2 60 150% 4 SP/sec.
3 90 200% 4 SP/sec.
                                                                                                               

 

 

Tin liên quan