Hướng dẫn

NÂNG CẤP VẬT PHẨM

08-02-2016

Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm

Lưu ý: Để tra cứu thông tin chi tiết về công thức, sử dụng Ctrl + chuột trái vào vật phẩm

1. Vũ khí: 

  • Vũ khí trắng: có thể nhận được khi hạ quái vật trên các bản đồ 
  • Vũ khí huyền thoại (tím): nâng cấp từ vũ khí trắng Ver Final
  • Sách tím: Dùng để nâng cấp từ vũ khí trắng Ver Final lên vũ khí huyền thoại (tím) cấp 30. Có thể nhận được khi hạ các quái vật trên các bản đồ 
  • Ngọc tím: Dùng để nâng cấp vũ khí huyền thoại (tím) lên cấp độ cao hơn. Có thể nhận được khi hạ các quái vật trên các bản đồ 

2. Giáp:

  • Giáp trắng: có thể mua trong cửa hàng SPI hoặc WP, có thể sử dụng khoáng chất để nâng lên cấp độ cao hơn (chỉ sử dụng với giáp mua bằng SPI) 
  • Giáp huyền thoại (tím): nâng cấp từ giáp trắng Ver Final
  • Sách trắng: Dùng để nâng cấp từ giáp trắng Ver Final lên giáp huyền thoại (tím) cấp 30. Có thể nhận được khi hạ các quái vật trên các bản đồ 
  • Ngọc trắng: Dùng để nâng cấp giáp huyền thoại (tím) lên cấp độ cao hơn. Có thể nhận được khi hạ các quái vật trên các bản đồ 

3. Thẻ nâng cấp giáp và vũ khí:

  • Sử dụng để nâng cấp vũ khí trắng và giáp trắng lên cấp độ cao hơn. Có thể mua trong cửa hàng Vcoin 

Tin liên quan